KORESPONDENČNI OBČNI ZBOR

Spoštovane članice, spoštovani člani,

v četrtek, 24. 3. 2022, je bil sklican občni zbor DSP, ki pa zaradi prenizke udeležbe s strani članstva ni bil sklepčen. Zapisnik je objavljen tule.

Delovno predsedstvo OZ sklepa, da se članice in člani srečanja niste številnejše udeležili (tudi) zaradi post-covidnih razmer, zato so prisotni na zboru sprejeli odločitev, da OZ ostane odprt še nadaljnjih 10 dni, potrditev predlaganih sklepov pa se izvede korespondenčno.

Skladno s tem prosimo vse članice in člane, da se do vključno ponedeljka, 4. aprila 2022, opredelite do predlaganih sklepov, kot so navedeni v zapisniku.

Glasujete (ZA/PROTI/SE VZDRŽI) na povezavi, ki ste jo prejeli po elektronski pošti, ali na naslov dsp@drustvo-dsp.si ali pa v času uradnih ur pokličete na telefonsko številko 01 25 14 144.

V kolikor Vašega odziva ne bomo prejeli, smatramo, da predlagane sklepe potrjujete.

Gradivo, namenjeno občnemu zboru,  je dosegljivo spodaj ter na naslovu: https://drustvo-dsp.si/vabilo-na-redni-obcni-zbor-dsp-2/.

 

Dušan Merc, predsednik DSP

Tone Peršak, delovni predsednik OZ

 

Zapisnik o poteku korespondenčnega občnega zbora Društva slovenskih pisateljev 2022
ZAPISNIK občnega zbora/članskega sestanka DSP z dne 24. 3. 2022
ZAPISNIK občnega zbora z dne 25. 3. 2021
BILTEN 2021 – Poročila za 2021
BILANCA 2021
POJASNILA k računovodskim izkazom
Pregled prihodkov in odhodkov 2021
Predlog posodobitve Temeljnega akta
Predlog za višino članarine za leto 2022 ter ceno najemnine za Bled