Korespondenčna potrditev sklepov OZ

KORESPONDENČNI DEL REDNEGA OBČNEGA ZBORA DSP

Spoštovane članice, spoštovani člani,

v sredo, 22. 3. 2023, je bil sklican občni zbor DSP, ki pa zaradi prenizke udeležbe s strani članstva ni bil sklepčen. Zapisnik najdete tule: Zapisnik-obcnega-zbora-na-dan-sklica-23.3.2023-1.pdf (drustvo-dsp.si).
Delovno predsedstvo OZ in prisotni na zboru so sprejeli odločitev, da OZ ostane odprt do 29. 3. 2023, potrditev predlaganih sklepov pa se izvede korespondenčno.

 

Skladno s tem prosimo vse članice in člane, ki na zboru na dan sklica niste bili prisotni, da se do vključno srede, 29. aprila 2023, opredelite do predlaganih sklepov, kot so navedeni v zapisniku in spodaj.

O sklepih se izrazite po elektronski pošti na naslov dsp@drustvo-dsp.si.

Gradivo, namenjeno občnemu zboru,  je objavljeno na spletni strani društva na naslovu: VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR DSP – Društvo slovenskih pisateljev (drustvo-dsp.si), v tiskani obliki ga lahko prevzamete v pisarni DSP.

Hvala in lep pozdrav,

Dušan Merc, predsednik DSP
Slavko Pregl, delovni predsednik OZ

PREDLAGANI SKLEPI OBČNEGA ZBORA:

Predlog sklepa: Redni občni zbor DSP z vsem gradivom, ki je dostopno na spletni strani  VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR DSP – Društvo slovenskih pisateljev (drustvo-dsp.si), ostane odprt do 29. 3. 2023. Vse člane se pozove, da glasujejo o predlaganih sklepih, ki so jih navzoči na občnem zboru na dan sklica že potrdili in o njih glasovali.

Predlog sklepa: Dnevni red občnega zbora se sprejme.

Predlog sklepa Ad1/I: Delovni predsednik občnega zbora je Slavko Pregl, člana Tone Peršak in Suzana Tratnik, zapisničarka je Maja Kavzar Hudej, overovatelja zapisnika sta Suzana Tratnik in Sebastijan Pregelj.

Predlog sklepa Ad2: Zapisniki rednega OZ z dne 24. 3. 2022 in korespondenčnega dela OZ ter izrednega OZ z dne 25. 5. 2022 in korespondenčnega dela izrednega OZ se sprejmejo.

Predlog sklepa Ad3/I: OZ se je seznanil s poročilom predsednika za leto 2022 in nima pripomb. Poročilo se sprejme.

Predlog sklepa Ad3/II: OZ se je seznanil s poročilom NO za leto 2021 in ga sprejema.

Predlog sklepa Ad3/III: OZ se je seznanil s poročili o delu društva v 2022 in nima pripomb. Poročila se sprejmejo.

Predlog sklepa Ad3/IV: OZ nalaga Komisiji za sprejem novih članov, da novo sprejete poduči o obveznostih in dolžnostih članstva v društvu.

Predlog sklepa Ad4: OZ se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2022. Zaključni račun iz poslovanja in bilanca DSP za leto 2022 se sprejmeta.

Predlog sklepa Ad5/I: Letna članarina za 2023 za samozaposlene, brezposelne in upokojence bo 20 eur, za zaposlene pa 40 eur.

Predlog sklepa Ad5/II: Dnevna najemnina za hiško na Bledu v 2023 bo 80 eur/dan za člane DSP ter 100 eur/dan za nečlane. Akontacija za najem znaša 100 eur, odpovedni rok je 1 teden pred letovanjem, v nasprotnem primeru se zaračuna 50% od celotne cene najema. Kadar člani DSP nimajo interesa za letovanje, se lahko letovanje pod članskimi pogoji ponudi tudi članom DSKP in SC PEN.

Predlog sklepa Ad6: OZ predlaga, da se v povezavi z Andrejem Predinom pripravi pogovor o pisateljskem statusu in vključevanju prihajajočih novih generacij v društvo.