Opomnik: Vabilo članicam in članom h kandidaturi na volitvah v organe DSP

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva slovenskih pisateljev.

V skladu s Temeljnim aktom upravni odbor DSP pripravlja aktivnosti za sklic rednega volilnega občnega zbora DSP, katerega namen bo izvolitev predsednika ter članov upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča za mandatno dobo treh let.

Predviden datum volilnega občnega zbora je 12. december 2023.

Članice in člani DSP lahko za volilni občni zbor do 13. novembra 2023 predlagajo kandidate za sledeče funkcije:

  • predsednika oziroma predsednico DSP
  • člane in članice upravnega odbora DSP
  • člane in članice nadzornega odbora DSP
  • člane in članice častnega razsodišča DSP

Kandidati se predlagajo s pisnim predlogom (kandidatura), ki obsega osebne podatke kandidata, organ, za katerega kandidira in utemeljitev kandidature ter program dela v primeru kandidature za predsednika društva. Kandidaturi mora biti priložena pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja.

Vsak član ali članica društva lahko predlaga za vse razpisane funkcije drugega člana ali članico, za katerega meni, da bi lahko koristno deloval v vodstvu društva. Pred tem mora obvezno pridobiti njegovo ali njeno pisno soglasje in ga priložiti h kandidaturi.
Vsak član ali članica lahko kandidira tudi sam.
Vsak član ali članica lahko voli kateregakoli predlaganega kandidata za posamezno funkcijo s skupnega seznama kandidatov za to funkcijo.
Kandidat ne more pogojevati kandidiranja in opravljanja neke funkcije s tem, da bo sodeloval v tej funkciji le, v kolikor bo izvoljena natančno določena skupina kandidatov. Soglasje s kandidaturo pomeni torej tudi že soglasje s potencialno izvolitvijo v funkcijo.

Prijazno vabimo vse člane in članice h kandidaturi!

Rok za oddajo predlogov kandidatov in kandidatk za vse navedene funkcije je do 13. novembra 2023.
Upoštevane bodo vse kandidature, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov dsp@drustvo-dsp.si ali po navadni pošti na naslov DSP, Tomšičeva 12, Ljubljana do 13. novembra (poštni žig).
Po tem roku kandidatov ne bo mogoče več predlagati. Kandidatov ne bo mogoče predlagati tudi ne kasneje na občnem zboru, saj mora biti vsem članicam in članom omogočeno predhodno glasovanje po pošti.

Lep pozdrav,

Upravni odbor DSP

 

Ljubljana, 13. 10. 2023